« اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ » ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻟﺮي ﺑﺎﯾﻠﺘﺎ

1 1 1 1 1

اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل تعجب ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰي ﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ  ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺷﺎن اﻣﻮاج ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدي ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و اﻏﻠـﺐ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ دوري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوت در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ دورﺗﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮﻫﺎي ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮدﺷـﺎن آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺰرگ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎي اﺻﯿﻞﺗﺎن ( ﭘﺪر و ﻣﺎدر) ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ- اﻧﺪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﭙﯽ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده اي ﺑﺰرگ ﺷﺪه اید ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﺑـﻮده اند. ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖﺗﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻫﻢ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾـﺪ و ﻫـﻢ ازدواج ﻣـﻮﻓﻘﯽ داﺷـﺘﻪاﯾـﺪ. درﺳﺖ ﻣﺜﻞ واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن

ذهن موفق اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﺣﺎﻻ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮي دﯾﮕﺮي را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﯽﻓﮑـﺮ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪﯾﺪ. واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺸﻮﯾﻖﺗﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﮐﺎري. ﭘﺪر ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دورانِ ﭘُﺮدرد و رﻧﺞ ﺑﭽﮕﯽاش ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺑﺰرگ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑـﺎ دﯾـﺪي ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ( درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرﺗﺎن) و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻼﻗﻪاي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده نشده بود؛ ﻋﺰت ﻧﻔﺲﺗﺎن ﮐﻢ ﺷﺪ. آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺼﺮ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ! درﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺴﯽ از ﺷـﻤﺎ ﺳـﺆال ﻧﮑـﺮده ﺑـﻮد. اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮده و ﺣﺎﻻ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﻣـﯽﻧـﺎﻣﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺑﭽﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺪي ﺑﺰرگ ﺷﺪه اید و ﭘﺪرﺗﺎن ﻧﯿﺰ داﺋﻢاﻟﺨﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻘﺮ، ﺧﻼﻓﮑﺎري و ﻧﺎاﻣﯿـﺪي ﺑﻮدﯾـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮدك ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﻪتنها آدم ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸـﺎﺑﻪ آﻧﻬـﺎ رﻓﺘـﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭘﺲ ﮔﺎمﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺎﻻ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺧﻮدﺗﺎن دارﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺎري ﮐﻪ از دﺳﺘﺖﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻦ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﺮﺋﯽِ ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪام. آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺰرگ ﺷﺪن از ﻧﺎﺣﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ در رواﺑﻂ اﻣﺮوزﺗﺎن ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارزشﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه، ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﮔـﺎوِ ﭘﯿﺸـﺎﻧﯽ ﺳـﻔﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده های ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺸﮑﻞدار و ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﻣﻮﻓﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎي) دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ(ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓـﻖ ﻣﯽرود و وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺧﻼف ارزشﻫﺎي واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺑﯽﻓﮑﺮي ﻫﺮﭼﻪ دارد ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺳﺪ.

ﻗﺼﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن را ﺳـﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿـﺪ. واﻟـﺪﯾﻦﺗـﺎن ﺷـﻤﺎ را ﺑﺮاﺳـﺎس داﻧﺴـﺘﻪﻫـﺎي ﺧﻮدﺷﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺮده اند. آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪي داﻧﺴﺘﻦ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ارزشﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻪ از واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪايد ﻣﺜﻞ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن، ﺿﻌﻒ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺣﺴﺎدت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻓﻘـﻂ داﻧﺴـﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﭘﯿﺪا و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را «ﭘﺎك» ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎري را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺨﺮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑـﺮار ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ؟ آﯾـﺎ ﺟﺬب آدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه اید ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از او ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ وﻟـﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻫـﯿﭻ ﮐـﺎري از دﺳﺖﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؟

ذهن ثروت ساز اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎري ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯽِ ﻣﻨﻔﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ازآن ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ارزشﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ را در ﺑﺮدارﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اند، ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ وﻟـﯽ ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ، ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﯿﻮه ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ زﻧـﺪﮔﯽﺗـﺎن روي ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ اﻣﺮوزﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ از آن دارﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﻫﻮﺷﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را از ذﻫﻦﺗﺎن ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦﺷـﺎن ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮده اند و ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدند پیدا نمیﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺪون زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ارزشﻫﺎي واﻟـﺪﯾﻦﺷﺎن ﻫﻤﻪ آن ارزشﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺷﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ راه ﺑﻬﺘﺮي ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ. ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ راه زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨـﺪهاي ﺑﻬﺘـﺮ اﺑﺘﺪا ارزشﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾد

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره من می توانید ازطریق  شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.