اعتماد به نفس خود را چگونه به دست بیاورم قسمت سوم

1 1 1 1 1

اعتماد به نفس

در دو قسمت قبلی سعی بر داشتیم، پرده از رازهای بزرگی برای شما بر داریم که در آن نقش شما به عنوان تنها عامل را نشان و نوع نگاه تان را در مورد سایر مسائل عوض نماییم، از قانون علت و معلول برای شما حرف زدیم و گپ و گفتمان مفصلی در مورد راز بزرگ تنها کسی که بیش از همه باید او را دوست داشته باشیم، زدیم. نگاهی به واقعیت های وجودی تان انداختیم و اینکه هیچ کسی مانند شما قادر و توانایی انجام کارهای بزرگ را ندارد.

می خواهم سوال مهمی را از شما بپرسم، لطفاً یک ورق و کاغذ بر دارید و نام تمام عزیزان و به صورت کلی هر چیزی که حاضرید برای به دست آوردن آن ها و یا دید ن آن ها بر روی قله های افتخار، به هر دری بزنید و هرچه در توان دارید را خرج کنید، بنویسید، لطفاً لیست تان را شلوغ نکنید، چون نمی توانید در طول مدت زندگی تان همه را خشنود سازید و فقط مهم ترین آن ها را بنویسید، شروع کنید ، و بعد به چند سطر بعدی بروید، خواهش می کنم تقلب نکنید، این کار شما را با شگفتی بزرگی همراه می کند.

لیست تان را نوشتید، نگاهی دوباره بی اندازید، در بین 10 نفر اول لیست، همه افراد را نوشته اید، مطمئن هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نام خودتان را در لیست قرار داده اید، اگر نه که لطفاً دوباره مقاله اول و دوم را بخوانید، این کار را نه به خاطر من، نه به خاطر ، هر کسی دیگر ، فقط به خاطر خودتان انجام دهید.

این همان سوالی ست که در اکثر همایش ها و سخنرانی هایم مخاطبانم را با آن به چالش می کشم، بسیار جالب است در اکثر آن ها فقط 10 درصد از حضار خودشان را در لیست قرار می دهند، و فقط 3 درصد از این نفرات نام خودشان را در لیست شان در رتبه اول قرار می دهند، چرا؟

دلیلش آن است که ما برای تغییر و به دست آوردن بهترین چیزها در زندگی خودمان و دیگران ، دنبال معلول ها هستیم، در صورتی که این شما هستید که می توانید با ساخت یک برند شخصی قدرتمند نه تنها خودتان بلکه دیگران را نیز در مسیر درستی قرار دهید، یاد داستانی افتادم که در آن داستان، مادری، شش فرزند داشتف و در تمام مراحل زندگی آنها جز محبتف و استفاده از کلمات درست در تربیت شان هیچ چیز دیگری را استفاده نمی کرد، از هیچ کوششی برای موفق شدن فرزندانش دریغ نمی کرد، همه او را مادری فداکار می دیدند که در طی زندگیش برای موفق شدن فرزندان از هیچ کوششی دریغ نمی کرد، سال ها گذشت و مادر مرد،  اتفاقی که افتاد هیچ کدام از این شش فرزند نتوانستند موفق شوند، و به هر آنچه مادرشان برای آن ها و دست یابی شان به موفق انجام داده بود نائل آیند، می دانید چرا؟

confidence mhm3 720x480

چون مادر هنگامی که با دیگران صحبت می کرد و آن ها به او می گفتند که تو می توانی با این روش زندگت را تغییر دهی، به آن ها می گفت، ول کن این مال از ما بهتران است، یا هنگامی که مادر جلوی آیینه قرار می گرفت به خود می گفت، تو بد بخت ترین آدمی هستی که می شناسم، تو زشت ترین آدم هستی،و فرزندان نیز هنگامی که او را این چنین می دیدند، به خود می گفتند ما نیز فرزندان همین مادر هستیم پش ما هم بد بخت ترین و زشت ترین آدم های دنیا هستیم و هیچگاه موفق نمی شویم، در صورتی که مادر در تمام عمر زندگی خود به فرزندانش می گفت، شما زیباترین، بهترین و موفق ترین انسان هایی هستید که در دنیا وجود دارد. ولی یک قانون بزرگ وجود دارد و آن این است،

مردم آن چیزی را باور می کنند که می بینند، نه آنچیزی را که می شنوند. این را از یاد نبرید. لطفاً از یاد نبرید این کلید اول برند سازی شخصیت شماست!!!!!

underline

در ادامه به بیان رازهای دیگر برای کسب اعتماد به نفس و ساختن برندتان، خواهم پرداخت و این را بدانید اگر قانون های این نوشته ها را انجام دهید، خودتان را بی نیاز ساخته اید از هر آنچه باید با وقت و هزینه های زیادتری بی آموزید، این کار را بکنید، مگر نه زندگی آن را به شکل گران تری به شماخواهد آموخت.در اینجا خواند این مقاله را نیز خالی از لطف نمی دانم نوشته لری بایلتا به نام اثر برنامه ذهنی در موفقیت، برای خواند این مقاله اینجا را کلیک کنید.

چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را از ھمين الان در خود تقوﯾت کنيم ؟

اعتماد به نفس به احساس درونی ست نه یه ادعا ﯾا لاف  

رؤیاهای بزرگ ، چون اعتمادبه‌نفس بالا می طلبه می‌گوییم ولش کن ، اهمیت چندانی ندارد ، تعقيب رؤیاهای کوچک ساده‌تر چون می دونيم که به آن می‌رسیم فکر می‌کنیم که اعتمادبه‌نفس بالایی دارﯾم اما در حقيقت خودمان را گول‌زده‌ایم .   
هنگامی‌که فقط دست‌به‌کارهایی می‌زنیم که می‌دانیم و مطمئن هستیم از عهده‌اش برمی‌آییم ، هرگز به اعتمادبه‌نفس واقعی نمی‌رسیم . اﯾن روش احساس بی‌اعتمادی نسبت به خودمان را برایمان ایجاد می‌کند ، به اﯾن معنی که رؤیاهایمان را کوچک و محدود می‌کنیم ﯾا خودمان را قانع و بی توقع و خواسته‌ها و نیازهایمان را انکار و از روبه‌رو شدن با اﯾن حقيقت که نسبت به خودمان بی‌اعتماد هستیم روی‌گردانیم .   
هنگامی‌که رؤیاهایمان محدود یا فراموش می‌کنیم در حق خودمان کم‌لطفی کردﯾم هنگامی است که ناخودآگاه وانمود می‌کنیم چیزهایی که به طرزی پنهان براﯾمان ترسناک هستند اهمیتی ندارند ؛ حال اﯾن چیزها آرزوها ، اهداف ﯾا حتی روابط شخصی‌مان باشند ، آنگاه به خودمان دروغ گفته‌ایم .   

هنگام که رؤیاهایمان را محدود می کنيم ، زندگی و شور و حال خود را محدود کرده‌ایم ؟  

بسياری از مردم دست از رؤیاهایشان می‌کشند ، زﯾرا شهامت تعقيب آن‌ها را در خود نمی‌بینند ، ترس از شکست ﯾا ترس از رؤیاهای بزرگ بدﯾن معنی نيست که مشکل از شماست بلکه به اﯾن معنی که شما انسانی کاملاً طبيعی هستید و اﯾن ترس از تعقيب رؤیاها و آرزوها کاملاً طبيعی است. و این‌گونه ترس‌ها، ترس‌های سالم نام دارد . اما اگر رؤیایی دارﯾد ، اقدام نمی‌کنید ﯾا برای تحقق آن قدمی برنمی‌دارید و اجازه می‌دهید ترس‌ها شمارا فلج کند و از پا بيندازد ، این‌ها  الگوهای  سالمی نيستند.  
ترس از رؤیاهای و آرزوها به اﯾن معنی نيست که دست از رؤیاها و آرزوهایمان بکشيم ﯾا عذر و بهانه‌ای برای فراموش کردن آن‌ها باشد بلکه وقتی ترسيدﯾم یعنی باﯾد فراتر از توانایی‌ها و محدودیت‌ها گام برداریم و رشد کنیم ،یعنی من دارم خوب عمل می‌کنم .   
اعتمادبه‌نفس حقيقی اﯾن نيست که نترسيم بلکه یک اعتماد درونی که میدانیم که می‌ترسیم اما دست به عمل و تلاش زده و هر باریک قدم به اهدافمان نزدﯾک می‌شویم . اگر ترس خود را نشان‌دهنده ضعف ﯾا نداشتن اعتمادبه‌نفس بدانيم خودمان را از حرکت بازخواهیم داشت و به خوشبختی و رضاﯾت هرگز نمی‌رسیم . با اﯾن علم که می‌ترسیم اما اجازه ندهیم ترس ما را از پا بيندازد .   
تفاوت ميان اعتمادبه‌نفس و غرور و منیّت   
اعتمادبه‌نفس ﯾا خودباوری هرگز با غرور ، منیّت و خودبزرگ‌بینی ﯾکی نيست . اعتمادبه‌نفس به اﯾن معناست که خودتان را باور کنيد . غرور و منيّت آن است که بخواهید به دﯾگران اثبات کنيد از آنان بهتر و برترﯾد .

confidance mhm6 720x480

چگونه سه نوع اصلی از اعتمادبه‌نفس و خودباوری را در خودشکوفا کنيم ؟

اعتمادبه‌نفس رفتاری ، به معنای قابليت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن کارهاست .  کارهای ساده‌ای نظير پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌ها، جامه‌ی عمل پوشاندن به رؤیاهایتان.اعتمادبه‌نفس احساسی و عاطفی ، توانایی کنترل احساسات و عواطف یعنی بدانيم چه احساساتی دارﯾم و انتخاب‌های احساسی درستی بکنيم و از خودمان در مقابل درد و رنج روحی و صدمه‌های عاطفی محافظت کنيم بدانيم و چگونه روابط صميمی و سالم و ماندگار خلق کنيم که به ما احساس خوشحالی و خوشبختی بدهد .

اعتمادبه‌نفس روحی و معنوی ، اعتماد واﯾمان ما به جهان ستی و کل آفرﯾنش و موجودات ، که زندگی هدف و نهایتی مثبت در پی خواهد داشت و ما به خاطر هدفی معین اﯾنجا هستیم .

confidence mhm4 720x480

چگونه اعتمادبه‌نفس رفتاری را در خود بالا ببرﯾم !

١- اعتماد و اﯾمان به قابليت و توانایی در عمل کردن  
برای مثال اگر ﯾکی از رؤیاهای شما اﯾن است که کسب‌وکاری راه‌اندازی کنيد ، اعتمادبه‌نفس رفتاری آن است بدانيد و باور
داشته باشيد که برای آن اقدامی صورت دهید ، نه اﯾنکه فقط درباره‌ی آن حرف بزنيد اعتمادبه‌نفس رفتاری به اﯾن معناست که به خودتان اعتماد دارﯾد که نقشه و طرحی برای راه‌اندازی آن تهیه کنيد و آموزش‌های لازم را خواهید دﯾد و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده عمل می‌کنید .   

٢- اعتماد و اﯾمان به پشتکار خود تا رسيدن به نتيجه مطلوب و نهایی  
بعضی از ما شروع‌کننده خوبی هستیم ، اما کار را به پاﯾان نمی‌بریم زﯾرا می‌ترسیم و جا می‌زنیم ﯾا خسته می‌شویم و نامنظم عمل می‌کنیم ﯾا خودمان را  درگير چند کار مختلف می‌کنیم و در نیمه‌راه متوقف می‌شویم . اعتمادبه‌نفس رفتاری یعنی برنامه‌ریزی کرده ، دست به عمل زده و درراه رسيدن به هدف خود ، استمرار ، مداومت و پشتکار به خرج دهیم.   

٣- اعتماد و اﯾمان به قابليت و توانایی خود در ، از سر راه برداشتن مانع‌ها و مشکل‌ها

راه رسيدن به هر هدفی سرشار از مشکل و مانع است ، اعتمادبه‌نفس رفتاری یعنی اعتماد داشتن کامل به توانایی ما در کنار آمدن و دور زدن مشکل هنگامی‌که با مشکل مواجه می‌شویم گله و شکاﯾت و فرار نمی‌کنیم ﯾا چند روز بگيرﯾم بخوابيم. اعتمادبه‌نفس رفتاری به اﯾن معناست که در هنگام برخورد با مشکل‌ها به خود می‌گوییم : بسيار خوب ، انتظارش را هم داشتم . حالا می‌دانم با آنچه کارکنم !   
سپس آستین‌ها را بالا می‌زنیم و از کلیه‌ی منابع و دانش و توان خود استفاده می‌کنیم .   

۴- اعتماد و اﯾمان به اﯾنکه توانایی دارﯾم که در صورت لزوم از دﯾگران کمک بگيرﯾم   

بسياری از ما ، با لج بازی تمام ، چنين فکر می‌کنیم که باﯾد به رؤیاهایمان به‌تنهایی و بی‌هیچ کمک خارجی ، جامه‌ی عمل پوشانيم و چنانچه تقاضای کمک و همراهی  کنيم ، موفقيتمان کوچک‌ترین ارزشی نداشته و به‌حساب نخواهد آمد . این‌یکی از بدترﯾن راه‌های تخرﯾب موفقيت به‌دست‌آمده و تضعيف اعتمادبه‌نفس محسوب می‌شود .

 
چنانچه دارای ﯾک ﯾا چندﯾن نشانه زﯾر باشيد باﯾد اعتمادبه‌نفس رفتاری خود را تقوﯾت کنيد :  


١- شروع کردن را به تعوﯾق می‌اندازید .   
٢- بدون آنکه تصميم مشخص و واضحی بگيرﯾد ، خود را متعهد می‌کنید ﯾا آن‌قدر در تصميم گفتن مردد هستید که به‌محض موفق شدن در تصمیم‌گیری ، شور و حال هدفمندی خود را از دست می‌دهید   .   
٣- از روﯾارویی با سختی‌ها و مشکل‌های اصلی طفره می‌روید و دقت خود را روی مسائل و موضوع‌هایی که توجه زﯾادی نمی‌خواهند  تلف می‌کنید .   
۴- در هنگام بروز سختی‌ها نياز خود ، را به کمک خارجی انکار می‌کنید و به همه می‌گویید که هیچ مشکلی ندارﯾد .  

راه‌های برای تقوﯾت اعتمادبه‌نفس رفتاری :   

١- قدم‌های کوچک و مشخصی را برای رسيدن به رؤیاهایتان تعرﯾف کنيد و برای انجام آن‌ها مدت‌زمان خاصی را تعيين کنيد .
   ٢- افراد موفق را بيابيد و از آن‌ها بياموزﯾد   
٣- از اسامی کسانی که می‌توانید به هنگام نياز از آنان تقاضای حماﯾت و کمک کنيد فهرستی تهیه کنيد . برای خواندن قسمت چهارم مقاله اینجا را کلیک کنید.

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره من می توانید ازطریق  شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.