هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 232

رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ چیست؟

1 1 1 1 1

ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ

برای آنکه بتوانید هرآن چیزی که می خواهید به دست آورید، دقت کنید هر آنچه که می خواهید به دست آورید، فقط کافی ست که به اندازه یک قدم از دیگران در تمام شرایط زندگی تان جلوتر باشید. نه من انسان غیر واقع گرایی هستم و نه آدمی که بخواهم شما را در زندگی تان وسوسه کنم، تنها چیزی که موجب شده است زندگی را تا به این لحظه درک کنم و از آن لذت ببرم، قواعد کوچکی ست که آن ها را به دست آورده ام و هر آنچه تا به این زمان توانسته ام به دست بیاورم که در مقابل آنچیزی که می خواهم و باید در یک برنامه و در کل زندگی ام به دست آورم بسیار کم است، توسط این قوانین و تعهد و پایبندی به اجرای آن است حتی در بدترین شرایط. و همیشه دوست نداشته ام که این قوانین را در سینه خویش حبس کنم تا کس دیگری  به آن ها دسترسی نداشته باشد بلکه برعکس همیشه دوست دارم این قوانین را به دیگران نیز بیاموزم چون مطمئنم اثری که در زندگی ام به جا خواهد گذاشت بسیار بیشتر از تحمل سنگینی نگهداری این قوانین در سینه ام است.

من در تمام زندگی ام به دنبال اثری هستم که از من به جا می ماند و تمام چیزهایی که امروز به دست آورده ام به خاطر چیزهایی ست که بخشیده ام.

نه حتماً شما هم می خواهید بگویید مثلاً بگو چی داری؟ ماشین چی داری؟ خونه چی داری؟ و .... در جواب تو باید بگویم در تمام زندگی ام دنبال پول بودن بخش کوچکی از بعد مرا تشکیل داده است ولی اینکه تو از نظر مالی موفق تر از من هستی بحثی نیست ولی همان حرفی را که به همه تا قبل از شما گفته ام به تو نیز می گویم:

من همان هستم که تا چهار سال دیگر ، این سوال را از تو می پرسم و تو چیزی دیگری برای بیان پیش من نداری. تو در این سال ها در موفقیت خود غرق شده بودی و دلخوش به دست آوردهایت ولی من در تمام این مدت گوی رقابت را از تو ربودم و حالا باید سرت را پایین بی اندازی و شرمسار باشی.

برای اینکه تو دوست خوبم هم بتوانی در این راه همراه من باشی ، این راز ساده و کوتاه زیر را بخوان و به آن عمل کن

روﯾﺎﻫای  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اهدافی ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﺣﺲ هدﻓﻤﻨﺪي را در ﺧﻮد ﭘﺮورش دهید:

wor88 480 720

 

روﯾﺎهای  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اهدافی ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ:» ﺷﻤﺎ همان ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.« دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از هر ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ اهدافشان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺪام ﺑﻪ اهدافشان ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه و اهداف ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. هر آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ در ﻣﻮرد اهدافتان ﻓﮑﺮ ، ﺻﺤﺒﺖ و  ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﯽ خواهد ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﮑﺮ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ  ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎده ي هفت ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي هدف ﮔﺬاري و ﻧﺤﻮي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

1-دﻗﯿﻘﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ در هر ﺣﻮزه از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم هرگز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

2-ﺧﻮاﺳﺘﻪ های ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اهدافی ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، واﻗﻌﻪ ي ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰي ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺰ و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

3-ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ هر ﯾﮏ از اهداف ، زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ هدف ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺮا ﺑﻪ اهداف ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم هر ﯾﮏ مهلتی  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

4-ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ي اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ هدفتان ﺿﺮوري اﺳﺖ تهیه ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﺪه های ﺟﺪﯾﺪي را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.

5-ﻟﯿﺴﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ اهمیت، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

6-ﺑﺮاﺳﺎس  اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

7-از همه ﻣهمتر اﯾﻨﮑﻪ هر روز ﮐﺎري ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ هدفتان ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﮐﻨﺪ. در هر ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﯿﺪ تعهد ﺑﻪ ﻋمل روزاﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد.

work10 640x480

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هر آﻧﭽﻪ در ذهن اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﺷﻮد اﻋﻢ از ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ، زﺷﺖ ﯾﺎ زﯾﺒﺎ و ... در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذهنی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ روي آن ﻣﻮﺿﻮع و وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ آن در ذهن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ هر ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ همان ﻣﯽ ﺷﻮد

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ  ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﺑﺎ هرﭼﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎهتان دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.


ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎل و واﻗﻌﯿﺖ و راﺳﺖ و دروغ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ.

ﭘﻮل ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ...

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﭘﻮل ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ اي ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺗﺮاول ﻫﺎي ﻣﻦ... ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد را ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪ هایتان ﺑﻪ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

wor81

سلام آرز و ﻫﺎ...

در ﯾﮏ هفته 100 آرزوي ﺧﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و هفته ای ﯾﮏ ﺑﺎر آن ﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دهید ﮐﻪ ﭼﯿﺰهایی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ

ﻃﺮز تهیه آ رزو ...

ﺑﺮاي آرزوهایتان زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آرزوﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ  آرزو ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮس ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪادي ﺷﻮد! آرزوهای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﺿﺢ، روﺷﻦ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین آرزوها ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.با این کار شما آرزوهای تان را تبدیل به هدف کرده اید، بگذارید اگر تمایل داشتید شما را با یکسری دیگر از رموز هدف و به دستاوردن آرزوهای تان آشنا کنم. با من همراه شوید و این سری از رموز را اینجا بخوانید و کلیک کنید.

ﻧﻮﺷﺘﻦ آرزوها ﻣﺮاﺣﻠﯽ داره ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻌﺪادي از اوﻧﻬﺎ رو ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺎا... ﺑﻪ هدﻓﺘﻮن ﺑﺮﺳﯿﺪ:


1.هدف و آرزو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ از ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ... ﺑﺎ 21 روز ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮار، ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻣﻠﮑﻪ ي ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻪ.

2.اهداف را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﻣﺜﻼ: ﻣﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 10 میلیون ﺗﻮﻣﺎن ﺣﻘﻮق دارم

3.ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آرزوي ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻣﺜﻼ: ﻣﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ: 1396/07/02 ﯾﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ دارم و ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/10/10ﻣﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام، ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﺸﺨﺼﺎت ازدواج می کنم

4.وﻗﺘﯽ آرزوهاتون رو ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯿﺪ از آرزوهاتون ذوق ﮐﻨﯿﺪ. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوهامون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارن .تمرین و تمرکز بر اهداف و سعی و پشتکار این ها چیزهایی ست که موجب می شود من به شما بگویم سلام میلیونر آینده و درود هدفمند ترین انسان روی زمین.

کاری کنید که دیگران در تمام صحنه زندگی تان بیاستند و با افتخار تمام شما را تشویق کنند. این یعنی تو هستی و تا زمانی که هستی یعنی آرزو و آینده وجود دارد و انسانی که به آینده فکر می کند در حقیقت خداوند را در زندگی اش دیده است.

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره من می توانید ازطریق  شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.