8 راه ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﻤا

1 1 1 1 1

8 راه ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﻤا

امروزه به علت دلایلی که در عصر حاضر وجود دارد بسیاری از انسان ها  علاقه دارند بتوانند خودشان کسب و کارشان را راه اندازی نمایند تا بتوانند از این میان فرصت هایی که وجود دارد آن ها نیز بی بهره نمانده وآینده بهتری برای خود و خانواده خویش مهیا نمایند ولی نکته مهم آن است که این فرصت ها اگر به درستی مدیریت و پردازش نشوند نه تنها نمی توانند ما را به سر منزل مقصود برسانند بلکه می توانند موجب نابودی ما گردند. در این مقاله 8 روش بسیار ساده ولی کارآمد برای ارزیابی ایده های کسب و کار را به شما معرفی می نماییم.

1. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرBusiness Plan ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهای ﻧﺮم اﻓﺰاري و اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪهای ﻓﺮاواﻧﯽ جهت تهیه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد. ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهی ﺧﻮد جهت ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.یا به افراد متخصص در این زمینه رجوع نمایید. همینﻃﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدهند، ﺑﺮوﯾﺪ.

2- از اﺳﺘﺎدان، ﺣﺮﻓﻪاي ها و رهبران ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮجهتدار و ﻧﺎﻣﺘﻌﺼﺐ درﺑﺎره اﯾﺪهﮐﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮوﯾﺪ. اﮔﺮ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺮدﯾﺪ. اﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮات دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

s8 720x480

3- ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن. در دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺣﺮفﻫﺎي دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده را وﺣﯽ ﻣﻨﺰل ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاهید وارد آن ﺷﻮﯾﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ. دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در واﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه های ﮐﺎري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺪه ها و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن هستندو ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﺪه هایتان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮد را ﺻﯿﻘﻞ داده و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

4- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم دهید.

s9 720x480ﺑﺨﺸﯽ از هر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺨﺘﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮي های ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرها ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰارش های رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، همینﻃﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد رﻗﺒﺎ را هم از دﺳﺖ ﻧﺪهید.

5- ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

اﮔﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ جهت ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ آن ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) اﺳﺖ، راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد و اﯾﺪه ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻣﻮرد اﯾﺪه ﮐﺎري ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﻤﻊآوري ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽهمتا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از راهنمایی ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

6- آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ

اﮔﺮ اﯾﺪه ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ پیشنهاد آن ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﯿﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﺳﺮوﯾﺲ دهندگان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪﺖ ﺧﻮد و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، ﺑﻪ ﮔﺮوهی از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن های ﮐﻮﭼﮏ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ وﻟﯽ گاهی اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

7- ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورود ﮐﻢهزﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ تهیه ﯾﮏ ﻓﻀﺎي اداري ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد هستید، دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ، اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ هزینه ﺳﺮﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺟﺬاب ﻣﯽﺳﺎزد همین هزینه ﮐﻢ ورود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8- ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮور رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﯾﮏ رﺷﺪ آرام و ﻣﻼﯾﻢ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دﺳﺖاﻧﺪازهای ﺟﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل هنوز در ﮐﺴﺐو ﮐﺎري هستید، ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ هیچگاه ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺛﺮ ﮔﺬارد.
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از 9 ﺗﺎ 11 ﺳﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﯾﮏ  ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮدد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. روي ﭼﯿﺰهایی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاي ﭼﯿﺰهای دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داستان سرایی کسب و کار نیز برای شما بسیار مفید است
چرا دوره رایگان شروع خودشناسی و 11 قدم طلایی را از دست می دهید

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از این دوره لطفاً با شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.