داستان سرایی یکی از الزامات در بوم کسب و کار

1 1 1 1 1

داستان سرایی یکی از الزامات در بوم کسب و کار

داستان سرایی یا همان واژه story telling در مورد ایجاد فضای کسب و کار و یکی از مواردی ست که شما به عنوان راه انداز کسب و کارتان در مورد بوم کسب و کارتان باید انجام نمایید.

هنگامی که اجزای 9 گانه بوم کسب و کار شما در حال شکل گیری ست و یا حتی قبل از تشکیل این اجزا یک تکنیک بسیار کارا و اثر گذار برای این زمینه وجود دارد  که شما باید بتوانید داستانی را در مورد مدل کسب و کار خود خلق کنید و بر اساس این داستان بتوانید رابطه معنی داری را مابین اجزای بوم کسب و کار خود ایجاد نمایید.

نمونه بارز داستان سرایی را میتوان اززبان آقای دیسنی شنید . هنگامی که او روبه رو پنجره نشسته بود و در فکر راه اندازی دنیای شادی برای همه بود.او هیچگاه به معنای فیزیکی نتوانست شاهکار و رویای خود را در دنیای واقعی ببیند ولی روزی که خبر نگاری در روز افتتاح اولین شعبه رسمی دیسنی از او پرسید کاش آقای دیسنی هم حضور داشت تا چنین منظره ای را ببیند. همسر او چنین جواب داد او گفت او تمام این روز و روزهای آینده والت دیسنی را از قبل دیده بود.

STORY TELLING4 720x480

 

قدرت واقعی داستان سرایی در راه اندازی کسب و کار بسیار مهم ولی بسیار کار ظریفی ست که در مقاله های بعدی در مورد اصول آن نکات ارزشمندی را بیان خواهم کرد ولی نکته مهم این است که روش های ساده برای شروع کسب و کار چیست و اصولاً از کجا می توان پی به نیاز مخاطبان برد.

من همیشه به همه دانشجویانم و مخاطبانم میگویم همیشه اول از نیاز خود شروع کنید چرا که با این کار می دانید مشکل کجاست و راه حل های به دست آمده منجر به اخذ نتایج بهتری می شود در این حالت سر کلاف در دستان شماست ولی برای راه اندازی کسب و کار باید بتوانید یاد بگیرید که چگونه نیاز و ایده ای را خلق کنید. که در این مقاله من سعی بر آن دارم با تغییر دریچه دیدگاه شما نسبت به یک اتفاق ساده و چیزی که در طول روز برای بسیاری از ما اتفاق می افتد. شما را به این مهم آگاه و بتوانید با ذهن خود تمرین کنید که در خلق ایده کسب و کار چگونه رفتار کنید و چگونه در کنار دقت به جزییات ایده خود بتوانید زمان و امکانات خود را برای عملی کردن ایده تان خرج نمایید و از طرفی خود را در شروع درگیر جزییات بیش از اندازه ننمایید. نکته مهم وپاردکس بوم کسب و کار همین است.

می توانید برای برداشت قدم های اولیه این فیلم های آموزشی ارزشمند را ملاحظه نمایید.(کلیک نمایید)

STORY TELLING2 720x480

 

یک ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮدارﯾﺪ . ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .  

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺳﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ، ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ، ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ، ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ رؤﯾﺎ و ...
ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي هایی ﮐﻪ دور و اﻃﺮاف ﻣﺎ اﺳﺖ ، در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ؛ ﺑﻠﮑﻪ روﯾﺎي ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎهی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .  

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ، بهش ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و هر ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن رﺳﯿﺪ ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ، ﯾﮏ ﻋﺒﺎ رت ، ﯾﮏ اﯾﺪه ، ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ...
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﺑﯽ رﺑﻂ ، ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ، اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ، ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ، ﭘﺮ هزﯾﻨﻪ ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ، ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻠﯽ ، ﺗﺨﯿﻠﯽ و ... ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ اﺻﻸ مهم ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و روي ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ . ﺑﻪ هیچ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ داوري ﻧﮑﻨﯿﺪ .  
وﻗﺘﯽ کاغذ ﮐﺎﻣﻸ ﭘﺮ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﭼﯿﺰهاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ رواﺑﻄﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .  ﺳﻌﯽ  ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰهاﯾﯽ ﮐﻪ روي ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﯿﺪ را ﺑﺎهم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ . ﺣﺎﻻ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ .  

ﮐﺎﻏﺬ  ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮدارﯾﺪ ؛ رواﺑﻄﯽ را ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ، ﺗﺮﮐﯿﺐ های زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﺪه های بهتری ﮐﻪ ﺑﻪ ذهنتان آﻣﺪ را در آ ن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . اﮔﺮ ﺑﺎزهم ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ توجهی ﺑﻪ ذهنتان ﻧﯿﺎﻣﺪ . از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ . اﺻﻞ روش ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮي ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهی اﺳﺖ . ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دورهم ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهند .  
وﻗﺘﯽ روي ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ذهن ﺷﻤﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺿﻤﯿﺮﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ و ذهن ﺷﻤﺎ همواره در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺳﻮال خواهد ﺑﻮد ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب هستید ، ذهن و ﺿﯿﺮﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﺪه های ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .   
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاري ، ﯾﺎ زﯾﺮ دوش ﺣﻤﺎم ﯾﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬا و ... ذهن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﯾﺪه ي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﻪ ذهنتان ﺑﺮﺳﺪ . در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ، در هرﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ هستید ، ﻓﻮرأ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮدارﯾﺪ و اﯾﺪه را ﯾﺎددا ﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ . در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﮐﻮﺗﺎهی ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . وﻗﺘﯽ ذهن ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺷﻤﺎ وارد ﯾﮏ دﻧﯿﺎي  ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ . هر ﺣﺮﻓﯽ ، هر ﺻﺤﻨﻪ اي ، هر ﺗﺼﻮﯾﺮي ، هر ﺧﺒﺮي ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺷﻤﺎ هزاران اﯾﺪه را از دﺳﺖ ﺧﻮاهید داد و ذهن ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاهد ﺷﺪ .  
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺪه و ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر همیشه همراهداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در هر ﺷﺮاﯾﻄﯽ ، در ﺧﯿﺎﺑﺎن ، در مهمانی ، ﺳﺮ ﮐﻼس درس ، ﺳﺮ ﮐﺎر و ... اﯾﺪه های ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻري ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .
ﯾﮏ روز  در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ . ﺑﻪ دﮐﻪ ي روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ رﻓﺘﻢ و ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ همشهری ﺧﺮﯾﺪم . در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردم . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎز ها ، ﮐﻤﺒﻮدها ، ﺿﻌﻒ ها و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ها ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و حتماً در اینترنت. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راه های ﺧﻮب ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﺪه های ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و یا هدف مند در فضای وب جستجو کنید این کار وقت تلف کردن نیست .راهی ست به سوی ذهن شما و هدف زندگی تان با این کار می توانید ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزهای ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﭙﺲ هر ﻓﮑﺮ و اﯾﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﻧﯿﺎز و ﺣﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ،  ﺑﻪ ذهنتان ﻣﯽ رﺳﺪ ، ﺟﻠﻮي آن  ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . مهم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺪه ي ﺷﻤﺎ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ، ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ، ﺧﻨﺪه دار و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ . ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﯾﺪه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

STORY TELLING3 720x480

 

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوز ﺗﺮﯾﻦ و بهترﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ های ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ . هر ﻣﺸﮑﻞ  و ﻫﺮ ﻧﯿﺎز ، ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ها را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . دﯾﺪن ﻓﺮﺻﺖ ها ﯾﮏ هنر اﺳﺖ . هنری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ همواره در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ تهدیدها را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ . دﻗﯿﻖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ، وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ . اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود . ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ همیشه اﯾﺪه های ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ . ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر مهم اﺳﺖ . ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺪه ها داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﮔﺎهی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ اﯾﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ . ﯾﺎ ﮔﺎهی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﺪه های ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ هم ، ﯾﮏ اﯾﺪه ي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ . دﻓﺘﺮ اﯾﺪه ، ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .

  ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی های همشهری را ﺑﺎز ﮐﺮدم . اول از همه رﻓﺘﻢ ﺳﺮاغ ﻗﺴﻤﺖ  اﺳﺘﺨﺪام  . ﻣﻌﻤﻮﻻ آراﯾﺸﮕﺮي و آﺷﭙﺰي همیشه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎر دارﻧﺪ . در واﻗﻊ زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﭘﻮﺷﺎك و ﺧﻮراك ، ﺟﺰ ﻓﺮﺻﺖ های ﺑﺎﻟﻘﻮه ي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر هستند و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ همیشه ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ها وارد ﺷﺪ و درﺧﺸﯿﺪ . ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ .  

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ . ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺪه آگهی های روزﻧﺎﻣﻪ همشهری را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و ده ها آآگهی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﺒﯿﻨﻢ . واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ . همیشه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ همیشه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ روش های ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدم . همیشه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ روش های ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ هدفمند ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ . اﮔﺮ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ هدفمند اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ همه ي اﯾﻦ اﮔﻬﯽ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎهاشون ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪم ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ، ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ ، ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ، ﻣﺆﺛﺮ و هدفمند ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻪ . دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺎز دارد ، ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ .و همین موجب شد که این کار را برای ظهور روشی کارا و متمایز به کار ببندم و موفقیت هایی نیز در این راه به دست آورده ام ولی از آنجا که این کار در حال حاضر به روش های مختلف در حال اجراست به دنبال رسم و ترسیم بوم کسب و کاری هستم که نگاهی عمیق تر به فرصت های بازار و شکاف بازار داشته باشم. بر همین اساس به زودی این بخش در وب سایت ما راه اندازی خواهد شد. و شما را به دنیای هدفمند و بخش نهایی مخاطبان بازار هدف نزدیک تر خواهیم کرد.

ﮔﺎهی اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آگهی ها زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﺪه ي ﮐﺎرﺷﻮن رو بفهمم و ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻢ . در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیها دو ﺳﺘﻮن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ همیشه ﺗﻮﺟﻪ ام رو ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ / ﻃﺮاﺣﯽ . ﻣﻌﺘﻘﺪم آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ هیچ وﻗﺖ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﻣﻮﻧﻪ . ﻓﺘﻮﺷﺎپ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ،دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ، ﻃﺮاﺣﯽ وب ، اﺗﻮﮐﺪ و ... ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﺪه و ﯾﮑﻢ ﺟﻨﻢ داره ، همیشه ﮐﺎر ﻫﺴﺖ . ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي هست ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل . در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ  ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ روي ﮐﺎر درﻣﻨﺰل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ . ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ و در آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎر در ﻣﻨﺰل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ . همچنین همه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را دور هم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ . 

STORY TELLING6 720x480

 ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ، ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .

ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش را ﺑﺎز ﮐﺮدم . آﻣﻮزش هایی ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدم و ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدم . دو ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﻢ . اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آگهی دهنده ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﻮدم رو ﻣﺪرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ و بهشون پیشنهاد همکاری ﺑﺪم . ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮم اوﻧﺠﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ. دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدم ﯾﮏ آگهی در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ . در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ آﻣﻮزش های ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ، ﺑﺨﺶ های ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزدهی ﺧﻮﺑﯽ دارد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺨﺶ اﻣﻼك و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و کلاً بازاریابی از ﺑﺨﺶ هایی هستند ﮐﻪ همیشه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي اﯾﺪه ﭘﺮدازي دارند .و همین فکر ذهنیت من و دیگر دوستان من را به سمت راه اندازی این وب سایت پیش برد که در آینده نزدیک شاهد قرار گیری دوره های بسیار کارآمد آموزشی بر پایه یادگیری ست نه انتقال دانش خواهید بود و این اقدام های اولیه من برای راه اندازی امپراطوری مهریزدان است.

ﺑﺨﺶ های دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیها:  ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﭼﺎپ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ، ﻣﺎﻟﯽ و اداري ، ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺰل ، ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻓﺮوش ﻟﻮازم و اﺛﺎﺛﯿﻪ  و ... ﻓﺮﺻﺖ ها ﺑﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ .

در هر ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺪه ها و ﻓﺮﺻﺖ های زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد  ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهم در ﻣﻮرد اﯾﺪه های ﻣﻮﺟﻮد در نیازمندیها ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارم و ﻣﻘﺎﻟﻪ های ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ . ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﯾﺶ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ، ﺟﺴﺎرت ، ﺟﻨﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮي دارﯾﺪ .
هر روز ﮐﻠﯽ اﯾﺪه ي ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ ها هست . ﺑﺮاي ﭘﻮل درآوردن و ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ . وﺟﻮد هر ﺑﺨﺶ در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ ، در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز دارد . ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزهای ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐند
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي های روزﻧﺎﻣﻪ و اینترنت ،  رﺳﺎﻧﻪ های  ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﺳﻨﺠﯽ هستند . ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺪه ي ﺧﻮدﻣﻮن رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اگهی در روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزار آن اﯾﺪه را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ . همچنین آن اﯾﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎزارﺳﻨﺠﯽ ،  ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ مهم در ﭘﺮورش اﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾد. پیروز و موفق باشید دوست دار شما محمد حسین مهریزدان

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از این دوره لطفاً با شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.