اعتماد به نفس خود را چگونه به دست بیاورم قسمت دوم

1 1 1 1 1

اعتماد به نفس چیست وبه چند نوع تقسیم می شود.

آﯾا تابه‌حال آرزو کرده‌اید : ای‌کاش اعتمادبه‌نفس و خودباوری بيشتری داشتی ؟  
آﯾا منتظرﯾد کارهای خاص ، مشخص و از قبل تعیین‌شده‌ای را در زندگی خود به انجام برسانيد تا بعدازآن احساس اعتمادبه‌نفس و خودباوری کنيد ؟ آﯾا می‌خواستید ارتباطی شروع کنيد و منتظر بودﯾد تا اعتمادبه‌نفس بالا به دست بياورﯾد و بعداً شروع به ارتباط کنيد؟ 

اعتمادبه‌نفس به چه معناست ؟

اغلب ما فکر می‌کنیم که اعتمادبه‌نفس یعنی اﯾنکه به توانایی‌های خود اعتماد واﯾمان داشته باشيم . مثلاً من ﯾک نقاش زبردست هستم و به مهارت‌های نقاشی خود اﯾمان و اعتماد کامل دارم و از رنگ‌ها به‌خوبی و بامهارت تمام استفاده می‌کنم .   

اﯾن نوع نگرش باعث می‌شد فقط وقتی من مشغول نقاشی هستم احساس اعتمادبه‌نفس کنم نه در همه‌ی اوقات ، چون اعتمادبه‌نفس درونيم را بر اساس نقاشی که در آن مهارت زﯾادی دارم بناکرده‌ام .   
اعتمادبه‌نفس واقعی آن است که روی آگاهی‌ها و توانایی‌های ما نيز اثر بگذارد .   

آﯾا احساس می‌کنید یک شياد هستید؟  
گاهی اوقات ما آن شغل دلخواه ﯾا ثروت موردنظرمان را  به دست مياورﯾم ، اما باز احساس اعتمادبه‌نفس و خودباوری ندارﯾم اﯾن پدﯾده را در روانشناسی پدﯾده شياد می‌نامند .یعنی آن موفقيتی را که در زندگی‌تان به دست آوردیم ، خود را مستحق آن نمی‌دانیم . مثلاً می‌گوییم از خوش‌شانسی که من به اﯾن شغل رسيدم .   

ماهیت اصلی اعتمادبه‌نفس واقعی و راستين   


اعتمادبه‌نفس واقعی هیچ‌گونه ارتباطی با آنچه در زندگی بيرونی شما اتفاق می‌افتد ندارد ، اعتمادبه‌نفس واقعی زاییده‌ی شغل شما نيست . اعتمادبه‌نفس راستين ، نتیجه‌ی باور قلبی و درونی شماره توانایی‌ها و قابلیت‌هایتان است . اﯾن باور که هر کاری را بخواهید می‌توانید انجام دهید . اعتمادبه‌نفس واقعی ، از درون خود شما تولید می‌شود نه از بيرونتان .   اعتمادبه‌نفس واقعی ، زاییده‌ی تعهد شما به خودتان برای رسيدن به خواسته‌ها و نیازهایتان است.  
اعتماد به قابليت و توانایی شما در عمل کردن و اتمام کردن این‌گونه از اعتمادبه‌نفس، در اعتماد شما نسبت به خودتان رﯾشه دارد .بستگی به نتاﯾجی که ممکن است بگيرﯾد ﯾا نگيرﯾد نيز ندارد .می‌دانم برای انجام هر کاری باﯾد مهارت ﯾا دانش کسب کنم و چگونگی درست انجام دادن آن را خواهم آموخت و به هنگام اشتباهاتم احساس خوبی دارم چون درنهایت به خواسته‌ام می‌رسم .  
هنگامی‌که اعتمادبه‌نفس و خودباوری خود را بر اساس آنکه و آنچه به‌راستی هستیم و نه بر اساس موفقیت‌ها و دست‌یابی ما به شکست‌ها و ناکامی‌های خود بنا می‌کنیم ، چيزی را در خود ایجاد کرده‌ایم که هیچ‌کس و هیچ‌چیز ﯾارای گرفتنش را از ما نخواهد داشت .  

اعتماد به نفس

چگونه از تخریب خوﯾشتن دست بشوﯾيم و به رؤیاهای خود اعتماد کنيم؟

ممکن است در زندگی کاری را شروع کرده باشيم اما ناتمام رهایش کردیم ﯾا شغلی به ما پیشنهادشده باشد به خاطر نداشتن اعتمادبه‌نفس آن شغل را قبول نکنيم. وقتی ذهنمان می‌گوید : فکر نکنم بتونم موفق بشم .درواقع به خودمان می‌گوییم : به خودم اعتماد کافی ندارم که بتونم مطالعه کنم ﯾاد بگيرم و آنچه برای تحقق رؤیاهایم لازم دارم را  انجام دهم. نقطه‌ای که در آن از تعقيب رؤیاهایمان چشم‌پوشی می‌کنیم همان نقطه‌ای که اعتمادبه‌نفس ما در آن آسیب‌دیده و مختل و به خودمان اعتماد کافی ندارﯾم .   


هر چه به خواست و اراده‌ی خودمان اعتماد بيشتری داشته باشيم، اعتمادبه‌نفس زﯾادتری در خود احساس خواهیم کرد و این به معنای اعتماد به خود ، کنار گذاشتن ترس و تسليم نشدن است.


داستان‌های زﯾادی از زندگی کسانی شنیده‌اید که از هیچ شروع کردند و به طرز باورنکردنی در زندگی، ثروت ، شغل و.. موفق شده‌اند .شاﯾد داستان مردی که فروش مرغ سوخاری را در ﯾک شهر کوچک شروع کرد و بعد آن را به کار و تجارتی ٢٠ميليون دلاری تبدﯾل نمود شنيده باشيد .

و پيش خود فکر کنيد که شانس به او رو کرده اما دﯾگر اﯾن قسمت داستان را کسی براﯾتان تعرﯾف نکرده که او چند بار شکست‌خورده سرماﯾه را از دست داد و مجبور شد دوباره از صفر شروع کند . چون به خودش اعتماد داشت و می‌دانست که هرگز از پا نخواهد نشست. او اعتماد داشت که هرگز نمی‌خواهد جا بزند حتی موقع که اشتباه می‌کرد و شکست می‌خورد .می‌بایست بهای موفقيت را بپردازﯾد .   

اعتمادبه‌نفس واقعی یعنی گذراندن دوراهی سخت ، کسی که می‌خواهد اعتمادبه‌نفس واقعی را در خود اﯾجاد کند ، باﯾد دوره‌ی سختی را بگذراند ، شخصی که اعتمادبه‌نفس دارد هرگز مطمئن نيست که اشتباه نخواهد کرد ، او از این‌که شکست بخورد و تحقير شود ﯾا بد جلوه کند ترسی ندارد .او فقط به جلو نظر دارد . اغلب مردم فقط موفقيت ما و رسیدن به اهداف شخصی آدم‌های موفق  را می‌بینند اما پشت اﯾن موفقيت ما آن‌ها صدها بار مرتکب اشتباه شده و شکست‌خورده اما آن‌قدر به خودشان اعتماد داشته‌اند که به تعقيب رؤیاهایشان  ادامه داده و موفق می‌شوند. اگر منتظرﯾد درزمینه ی خاصی ، تخصص کافی به دست آورﯾد تا سپس احساس اعتمادبه‌نفس نماﯾيد و درنهایت دست به عمل بزنيد وقت تلف‌کرده‌اید، باﯾد دست به عمل بزنيد ، اشتباه بکنيد ، شکست بخورﯾد تا موفق شوﯾد .  

بعضی از ما منتظرﯾم همان بار اول بدون هیچ زحمتی و راحت موفق و پيروز می‌شویم اﯾن یعنی غرور و منبّت که باعث می‌شود به کارهایی که در آن مهارت ندارﯾم دست نزنيم و چيز جدﯾدی ﯾاد نگيرﯾم و با تعجب از خودمان می‌پرسیم که چرا به‌جایی نمی‌رسیم کسی که موفق و به‌جایی رسيده ، روزی جایی بوده که آن جایگاه را نيز تحمل می‌کرده !(جایگاهی که تحمل کردنش بسیار سخت است و واقعاً باید مرد میدان باشید) یک نویسنده‌ی موفق، قبلاً نوﯾسنده بدی بوده .

   
چنانچه ماﯾل باشيد شکست را تحمل‌کنید ، بی‌شک موفق خواهید شد!  

Red Hand Drawn Arrows Up

آﯾا با منتظر ماندن ،فرصت‌های خود را از دست می‌دهید ؟

مطمئنم که همگی شما رؤیاهایی در زندگی خوددارﯾد ، شاﯾد می‌خواهید شغل مستقل را راه‌اندازی کنيد ﯾا ادامه تحصيل بدهید و با تمام وجود اﯾن آرزوها را در خود احساس می‌کنید و در شوق رسيدن به آن‌ها می‌سوزید . اما هنوز کاری برای رسيدن به آن صورت نداده‌اید . چرا؟ شاﯾد پاسخ شما بهانه‌هایی مثل : خب ، راستش خودمم نمی‌دانم چطور باﯾد شروع کنم ؟ حالا زمان مناسبی نيست . هنوز احساس اعتمادبه‌نفس کافی نمی‌کنم ! چنانچه بخواهید صبر کنيد تا اعتمادبه‌نفس کافی برای تعقيب رؤیاهایتان را به دست آورﯾد ممکن است مجبور باشيد تا ابد صبر کنيد .  

چطور می‌توانید در نوﯾسندگی مهارت کسب کنيد حتی اگر ﯾک خط هم ننوﯾسيد ؟   
چطوری می‌توانید اعتمادبه‌نفس کافی برای گذراندن کار و تجارت خود به دست آورﯾد درحالی‌که تمام‌وقتتان صرف تماشای تلوﯾزﯾون می‌کنید .  
هر چه بيشتر منتظر تعقيب رؤیاهایتان بمانيد اعتمادبه‌نفس خود را بيشتر از دست خواهید داد و در عوض بر ترس‌ها و نگرانی‌ها شما افزوده خواهد شد . اﯾن ترس که شاﯾد هرگز به خواسته و آرزوهایتان نرسيد . ممکن است فرصت‌های خود را از دست بدهید ، هر چه انجام کار به تعوﯾق بيفتد ، بی‌تحرک‌تر و تنبل‌تر می‌شوید ، ترس بر شما چيره می‌شود و از اعتمادبه‌نفستان کاسته خواهد شد .   
آﯾا بدون قيد و شرط ، خودتان را دوست ندارﯾد ؟   

ﯾکی دﯾگر از عواقب و پیامدهای تأخیر انجام کارها ، اﯾنکه مدام احساس اعتمادبه‌نفس را در خود به تأخیر می‌اندازیم این است که به خودمان می‌گوییم ،فقط هنگامی احساسی خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که 10کيلوگرم لاغر شوم، ازدواج‌کرده باشم ، ۵٠.٠٠٠ دلار در سال درآمد داشته باشم . اميدوارﯾد اﯾن اتفاق بيفتد وگرنه احساس اعتمادبه‌نفس و خوشحالی فعليتان خراب می‌شود .تا اﯾن شراﯾط نباشد احساس خوبی نسبت به خودتان ندارﯾد .   
وقتی احساس خوب داشتن را مدام به زمانی موکول می‌کنید که به هدف‌های مشخص و خاص برسيد، اﯾن عشق شرطی یعنی به‌شرط رسيدن به اهداف و خواسته‌هایم احساس خوبی خواهم داشت و اگر نرسم ، نه .

اعتماد به نفس

چگونه اعتمادبه‌نفس خود را تخرﯾب می‌کنید؟

با قيد و شرط‌هایی که برای خودمان می‌گزاریم که اگر به آن نرسيم خودمان  را لاﯾق آن  اعتماد به نفس نمی دانيم .   
در زﯾر تمرﯾنی پیشنهادشده که به شما کمک می‌کند تا درﯾابيد چگونه حال خوب خود را خراب و عشق به خوﯾشتن را به تعوﯾق می‌اندازید.   
جاهای خالی را با اولين پاسخی که به ذهنتان می‌رسد پر نمایید . سعی کنيد کاملاً با خود صادق باشيد.  
من احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که ......................
من احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که ......................
من احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که ......................
من احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که ......................
این تمرین را تا جایی که می‌توانید بنویسید هر چیزی که می‌خواهید در مورد خودتان بیان کنید را بنویسید و بیان کنید، حتی در چند خط و یا شاید یک کلمه، بگذارید صدای درونتان به گوشتان برسد، هر آنچه با خودکرده‌اید و یا خودتان را به خاطر انجام ندادنشان شماتت می‌کنید، این یک‌بار بگذارید؛ واقعاً گریه کنید، بخندید، به یاد بیاورید، آزادباشید، و حتی اگر فکر می‌کنید، دوست دارید رسمی از خود سؤال کنید، بلند شوید و لباس رسمی بپوشید و یا شاید دوست دارید عریان و یا بالباس راحت به خودتان پاسخ دهید، هرگونه که دوست دارید، فقط نگذارید با خودتان باهم فاصله بگیرید.چون در این حالت بی‌آنکه خود نيز آگاه باشيم ، خوشحالی و حس عزت‌نفس و ارزش شخصی خود را پاﯾمال می‌کنیم . از به تعوﯾق انداختن و وعده دادن دست‌بردارید و خودتان را دوست بدارﯾد . اﯾن فکر را که هنگامی احساس خوبی نسبت به خودم خواهم داشت که را با این جمله عوض و جایش این جمله را بیان کنید.همین حالا احساس بسيار خوبی نسبت به خودم دارم زﯾرا ..... می‌توانید جمله‌ی دوم را با موارد زﯾر کامل کنيد .  
همین حالا احساس بسيار خوبی نسبت به خودم دارم ، زﯾرا با خودم صادق هستم   
زﯾرا امروز مواظب سلامتی و تندرستی خودم بودم   
زﯾرا شهامت روبرو شدن با مسائل و مشکلاتم رادارم   
زﯾرا خودم  را دوست دارم و از دوستم تقاضای کمک کردم   
خودتان را همین‌جوری دوست داشته باشيد ، به خودتان نيرو ببخشيد تا قدم بعدی را درراه رشد و موفقيت و احساس بهتر محکم بردارﯾد . برای خواندن قسمت سوم اینجا را کلیک کنید

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره من می توانید ازطریق  شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.