چگونگی رسیدن به موفقیت در شبکه های مجازی با دکتر مهریزدان

1 1 1 1 1

درود بر شما عزیزان :

در این برنامه صحبت هایی در خصوص بازاریابی در شبکه های اجتماعی انجام میدهم. برای آشنایی بیشتر با این روش بازاریابی ویدئو بالا را به سمق و نظر شما عزیزان میرسانم.

بازاریابی شبکه های اجتماعی مبتنی بر خیل انبوه مخاطبانی است که در آنجا وجود دارد اما نکته مهم، پیدا کردن درست مخاطبان هدف شماست. برای مثال شما نمیتوانید برندی باشید

که برای همه خوش آیند باشد و ...